تماس با ما
31519 – 051
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت 16 الی 22
تاریخ برگزاری